NEWSROOM

  • Financial reports
  • News
  • Press releases

IPO-aktuella Smart High-Techs nanomaterial ökar prestandan, minskar energiförbrukningen och förlänger livslängden på elektronikprodukter

INTERVJU Nanoteknologibolaget Smart High-Tech, SHT, har utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial för elektronik- och kraftmodulkylning i exempelvis mobiltelefoner och datorer. SHT:s vision är att bli en världsledande leverantör av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. I november noteras SHT på Spotlight Stock Market och i slutet av 2021 är ambitionen att bolagets nystartade fabrik i Kina ska vara i drift. Det berättar SHT:s vd Thien Laubeck.

Berätta om SHT och bolagets affärsidé

–Vi har utvecklat en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi och GT-serien, en produkt som är resultatet av mångårig forskning vid Chalmers Tekniska Högskola. Vår produkt är en högpresterande och konkurrenskraftig premiumprodukt som både kyler av komponenter och minskar energiförbrukningen i exempelvis datorer och mobiltelefoner. Vår affärsmodell baseras på försäljning till högteknologiska företag som använder GT serien för kylning av exempelvis processorer, grafikchips, lasrar och lysdioder, med mera.

Hur ser du på den globala efterfrågan för avkylning av högprestandaelektronik?

–Såväl konsumentelektronik som kommersiell högprestandaelektronik utvecklas ständigt mot allt mindre, lättare, snabbare system med mer funktionalitet, inte minst i takt med att 5G-teknologin får ett brett genomslag. Det innebär att fler effektkrävande komponenter integreras i mikrosystemen på en allt mindre yta, vilket leder till en ökad effekttäthet och i förlängningen högre arbetstemperatur. En höjd arbetstemperatur begränsar produkternas prestanda och förkortar dessutom dess livslängd. Behovet av effektiv temperaturreglering i form av värmeavledning i elektronikprodukter är därmed av större betydelse nu än någonsin tidigare, speciellt med tanke på målsättningen om ett hållbart samhälle.

Under hösten noteras SHT på Spotlight Stock Market, första handelsdagen beräknas till 18 november. Vad är bakgrunden till noteringen?

–Vi inledde vår kommersialisering för drygt två år sedan och befinner oss nu i en mycket spännande utvecklingsfas. Noteringen ökar vår synlighet gentemot investerarmarknaden och gör det möjligt för oss att genomföra de investeringar som krävs för att vi ska kunna ta nästa steg på vår tillväxtresa. I oktober genomför vi även en emission på 22 miljoner kronor, medel som vi avser att använda till att förstärka vår tillverkningsenhet i Sverige samt att förstärka vår försäljningsorganisation.

Ni etablerade under våren ett dotterbolag och en fabrik för högvolymstillverkning i Kina. Berätta mer om satsningen.

–Bakgrunden till den strategiska investeringen i Kina är att öka tillgänglighet till marknaden i Sydostasien samt att korta ned ledtid på supply chain till potentiella kunder då över 65 procent av all elektroniktillverkning sker i Asien. Vi har nu en produktion med utrustning, laboratorium och personal på plats och väntar bara på några sista tillstånd från myndigheterna för att kunna driftsätta fabriken. Till största delen har dessa investeringar gjorts med medel som kinesiska investerare bidragit med när de gått in som delägare i vårt dotterbolag.

Hur ser SHT:s tillväxtagenda ut under de kommande åren?

–Planen för 2021 och 2022 är att fortsätta driva tillväxt genom etablerad försäljningsstrategi till OEM-företag, det vill säga mot underleverantörer i elektronikbranschen. Vår ambition är att få igenom minst två genombrottsorders under dessa år och fortsätta driva forskningssamarbeten med etablerade marknadsledande kunder inom elektronik och 5G. När de större volymordrarna väl börjar komma in är förutsättningarna goda för att vår försäljning ska kunna skalas upp i snabb takt. Vår ambition är att omsätta 40 mkr 2024 och 70 mkr 2025.

Vilka är era främsta konkurrensfördelar, vad skiljer er produkt från konkurrenternas?

–Vår produkt har upp till tio gånger högre värmeledningsförmåga än konkurrerande material, vilket leder till lägre arbetstemperatur för elektronikkomponenter, vilket drastiskt förbättrar livslängden på elektroniken.  Dessa faktorer i kombination med det faktum att våra kunder inte behöver investera i någon ny tillverkningsutrustning för att implementera våra produkter i sin ordinarie produktion har bidragit till att vi hittills har fått ett fyrtiotal utvärderingsorders från arton olika företag, av vilka några är bland de största internationella företagen inom telekomindustrin, fordonselektonikbranschen, LED och halvledarindustrin. Det är långa ledtider att implementera produkter hos stora producenter men vi ser med tillförsikt på framtiden.

Vilka faktorer gör SHT till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi har befunnit oss i kommersialiseringsfas sedan december 2019 och har mött ett mycket stort intresse från elektroniktillverkare för vår produkt., vilket inneburit att vi hittills nått våra tillväxtmål med mycket god marginal. Under 2020 signerade vi exempelvis ett stort utvecklingsavtal med en världsledande telekomleverantör i Kina. Vi har ett mycket välutvecklat patentskydd och högteknologiska produkter som baseras på mångårig forskning. Vi har dessutom en intressant pipeline med produkter och befinner oss i dialog med stora kunder som är intresserade av att testa och utvärdera vår produkt. Vår produkt ligger i linje med flera globala megatrender, exempelvis det teknikskifte som 5G innebär, vilket medför mer komplexa och avancerade produkter med ett större behov av kylning. Vår produkt går också hand i hand med den globala hållbarhetsutvecklingen med en ständig strävan efter att minska energikonsumtionen.

Fakta: SHT Smart High-Tech AB utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led.  SHT har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

 

länk till artikeln: https://borsvarlden.com/artiklar/IPO-aktuella-smart-high-techs-nanomaterial-%C3%B6kar-prestandan

 

Idag inleds teckningstiden i SHT Smart High-Tech AB:s spridningsemission om 2 000 000 Units, vilket tillför bolaget 22 MSEK, före emissionskostnader. De Units som emitteras består av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption som ger innehavaren rätt att i november 2022 teckna ytterligare en aktie till 70 procent av rådande aktiekurs. SHT har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 11 MSEK, motsvarande 50 procent av emissionsbeloppet.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För att kunna öka tillgängligheten till marknaden i Sydostasien samt för att korta ned ledtider till potentiella kunder där är en större tillverkningsenhet under uppbyggnad i Kina där färdigställandet är beräknat till hösten 2021. Uppbyggnaden i Kina har finansierats genom att kinesiska investerare har köpt in sig i ett kinesiskt dotterbolag till SHT. Kommande nyemission genomförs för att bygga ut och automatisera tillverkningsenheten på hemmaplan, samt att bygga upp en försäljnings- och administrativ organisation även i Göteborg.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade produktionsmöjligheter genom anskaffning och uppförande av en produktionsanläggning i Göteborg samt för att stärka försäljningsorganisationen. Utöver det avser emissionen att stärka rörelsekapitalet.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 7 oktober – 28 oktober 2021.

Teckningskurs: 11 SEK per Unit.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 Unit, därefter i valfritt antal Units.

Units: Varje Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption.En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 31 oktober – 11 november 2022 teckna en (1) B-aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 10 oktober – 21 oktober 2022. Handel i teckningsoptioner kommer att ske på Spotlight från det att de är registrerade på Bolagsverket fram till teckningsperiodens slut. Därefter förlorar ej nyttjade teckningsoptioner sitt värde.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 2 000 000 Units. Vid full teckning tillförs bolaget 22 MSEK.

Värdering: 125,4 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att Spotlights spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 13,2 MSEK.

Memorandum

Emissionsmemorandum och teckningssedel finns att tillgå på https://sht-tek.com/ipo/www.spotlightstockmarket.com och  https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/sht-smart-high-tech-ab/ .

 

Teckning av Units

Teckning skall ske på särskild teckningssedel i minst en post om 500 Units, därefter i valfritt antal Units.   Anmälan, som är bindande, skall sändas till:

Nordic Issuing
Ärende: SHT
Stortorget 3
211 22 Malmö

Telefon: 040-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

(inskannad anmälningssedel)

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på: https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/sht-smart-high-tech-ab/

 

Notering på Spotlight Stock Market

SHT Smart High-Tech AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:
VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SHT Smart High-Tech AB
Thien Laubeck, VD
073-98 88 496
info@sht-tek.com

SHT utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

CisionLink

Pressmeddelande SHT inleder nyemission 

SHT Smart High-Tech AB (“Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat “thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För att kunna öka tillgängligheten till marknaden i Sydostasien samt för att korta ned ledtider till potentiella kunder där är en större tillverkningsenhet under uppbyggnad i Kina där färdigställandet är beräknat till hösten 2021. Uppbyggnaden i Kina har finansierats genom att kinesiska investerare har köpt in sig i ett kinesiskt dotterbolag till SHT. Kommande nyemission genomförs för att bygga ut och automatisera tillverkningsenheten på hemmaplan, samt att bygga upp en försäljnings- och administrativ organisation även i Göteborg.

“Genom den kommande IPO:n kommer SHT att få resurser att utveckla och bygga upp en tillverkningsenhet i Sverige av grafenförstärkt gränssnittsmaterial som bygger på den forskning som Professor Johan Liu gjort under de senaste tio åren. Det är ett stort steg att gå från att varit ett mindre privatägt forskningsbolag till att bli ett publikt noterat bolag som verkar på världsmarknaden inom elektronikindustrin, men vi har byggt upp verksamheten med gedigna kunskaper om produkten, produktion och företagsutveckling vilket gör att vi känner oss redo att ta nästa steg. Samtidigt känner vi att efterfrågan på våra produkter ligger helt rätt i tiden då branschen måste hitta nya lösningar för att kyla elektronikkomponenter och minska elektronikens energiåtgång”, säger Thien Laubeck, VD i SHT Smart High-Tech AB.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade produktionsmöjligheter genom anskaffning och uppförande av en produktionsanläggning i Göteborg samt för att stärka försäljningsorganisationen. Utöver det avser emissionen att stärka rörelsekapitalet.

Erbjudandet

Total emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget totalt cirka 22 MSEK före emissionskostnader. Genom initial emission av aktier tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK efter emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas Bolaget tillföras ytterligare cirka 22 MSEK efter emissionskostnader (vilka beräknas till 250 TSEK) i november 2022. Emissionsvolymen uppgår till 2 000 000 units, motsvarande ett belopp om 22 MSEK. Erbjudandet innefattar även ett teckningsåtagande om 1 000 838 units, motsvarande cirka 11 MSEK, vilket motsvarar cirka 50,0 procent av Erbjudandet.

En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 11,00 SEK per unit. Minsta teckningspost är 500 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 7 oktober 2021 till och med den 28 oktober 2021.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 31 oktober – 11 november 2022 teckna en (1) B-aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 10 oktober – 21 oktober 2022.

SHT Smart High-Tech AB:s värdering uppgår till cirka 125,4 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

SHT Smart High-Tech AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

Information om aktien
Kortnamn:
SHT B
ISIN: SE0016843809
Första dag för handel: 18 november 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.sht-tek.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:
VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Pressmeddelande Godkänt för notering SHT

Läs mer hos Cision

SHT Smart High-Tech AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För att kunna öka tillgängligheten till marknaden i Sydostasien samt för att korta ned ledtider till potentiella kunder där är en större tillverkningsenhet under uppbyggnad i Kina där färdigställandet är beräknat till hösten 2021. Uppbyggnaden i Kina har finansierats genom att kinesiska investerare har köpt in sig i ett kinesiskt dotterbolag till SHT. Kommande nyemission genomförs för att bygga ut och automatisera tillverkningsenheten på hemmaplan, samt att bygga upp en försäljnings- och administrativ organisation även i Göteborg.

”Genom den kommande IPO:n kommer SHT att få resurser att utveckla och bygga upp en tillverkningsenhet i Sverige av grafenförstärkt gränssnittsmaterial som bygger på den forskning som Professor Johan Liu gjort under de senaste tio åren. Det är ett stort steg att gå från att varit ett mindre privatägt forskningsbolag till att bli ett publikt noterat bolag som verkar på världsmarknaden inom elektronikindustrin, men vi har byggt upp verksamheten med gedigna kunskaper om produkten, produktion och företagsutveckling vilket gör att vi känner oss redo att ta nästa steg. Samtidigt känner vi att efterfrågan på våra produkter ligger helt rätt i tiden då branschen måste hitta nya lösningar för att kyla elektronikkomponenter och minska elektronikens energiåtgång”, säger Thien Laubeck, VD i SHT Smart High-Tech AB.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade produktionsmöjligheter genom anskaffning och uppförande av en produktionsanläggning i Göteborg samt för att stärka försäljningsorganisationen. Utöver det avser emissionen att stärka rörelsekapitalet.

Erbjudandet

Total emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget totalt cirka 22 MSEK före emissionskostnader. Genom initial emission av aktier tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK efter emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas Bolaget tillföras ytterligare cirka 22 MSEK efter emissionskostnader (vilka beräknas till 250 TSEK) i november 2022. Emissionsvolymen uppgår till 2 000 000 units, motsvarande ett belopp om 22 MSEK. Erbjudandet innefattar även ett teckningsåtagande om 1 000 838 units, motsvarande cirka 11 MSEK, vilket motsvarar cirka 50,0 procent av Erbjudandet.

En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 11,00 SEK per unit. Minsta teckningspost är 500 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 7 oktober 2021 till och med den 28 oktober 2021.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 31 oktober – 11 november 2022 teckna en (1) B-aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 10 oktober – 21 oktober 2022.

SHT Smart High-Tech AB:s värdering uppgår till cirka 125,4 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

SHT Smart High-Tech AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

Information om aktien
Kortnamn: SHT B
ISIN: SE0016843809
Första dag för handel: 18 november 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 70 589 80 07
listing@spotlightstockmarket.com

SHT Smart High-Tech AB has succeeded to receive a major Development Project order with one of the world’s leading OEMs. The project aims to improve Graphene enhanced Thermal Interface Material (TIM) to explore the boundaries of what the Graphene enhanced TIM can perform. This project is another proof of SHT Smart High-Tech’s GT series product that has been commercially proven and it can be further developed to lead the TIM cooling industry. Thien Laubeck, CEO of SHT Smart High-Tech says “ Our partner has shown great interest in our product and the expertise of our R&D team. We see this partnership project as a great milestone that will further drive interest from other major companies to explore Graphene TIM in their products. We have invested in both R&D and production facility to increase our services to large OEM:s”.

SHT Smart High-Tech AB is strengthening the team with VP of Research. We have seen increased of interest of our Graphene Pad and customer projects demand have intensified the need whereas Yuanyuan will provide great support in driving product research and improvement. Yuanyuan joins the team on 11th of January, 2020Yuanyuan hold a PhD in Chemistry from University of Copenhagen. Her research focused on the development of peptide chemistry with the application in drug discovery. Yuanyuan obtained her master degree in Materials Science in State Key Lab of Crystal materials, Shandong University, China. Yuanyuan have several years of of background in semiconducting materials.

SHT Smart High-Tech AB is pleased to welcome Jin Chen to join our team as VP of Technology. Jin’s knowledge in the Graphene and 2D nanomaterials provides a technology edge in the company. This will support SHT’s mission to find solutions for customer’s electronic cooling demands.Jin Chen has a PhD in Chemistry from Shanghai Jiao Tong University in China. He has a solid research experience of more than 8 years in 2D nanomaterials and thermal interface materials for thermal management applications.VP OF TECHNOLOGY

On Feb 5 and 6, 2020, SHT participated in the most important thermal workshop, IMAPS France, in La Rochelle, an event that attracts most industrial leaders in Electronic industry from Europe. SHT showed its Graphene based high-performance products including GT25 series which has received a great response and attention from the market. SHT has received many requests from this event and several orders from Electronic OEMs. More and more companies have discovered the unique feature of SHT’s Graphene product in terms of low thermal contact resistance under low bonding pressure and a high degree of recovery. 

We are pleased to have Dr Murali Murugesan joining SHT as a Project and sales manager. Murali has completed PhD degree in polymer chemistry and having excellent knowledge in nano materials chemistry, polymer engineering and thermal interface electronic packaging application, on-board chip cooling and electronic interconnect technology and battery materials area. He also has a wide understanding of the current frontline within Engineering technologies and a capability to grasp new upcoming technologies. Murali having strong industrial research background in graphene research areas such as graphene in thermal managements (electronic cooling), graphene in battery & coating areas and graphene based polymer nano composites.  Previously he worked as a post-doc researcher at Chalmers University of technology (thermal management in electronics) and as an R and D scientist at Albany International corporation (large scale polymer coating). His recent role as a researcher/project leader at RISE Sweden in graphene in battery & nano coating areas worked with automotive and other industrial partners.

We are happy to announce that Thien Laubeck has been recruited as a CEO for SHT Smart High-Tech AB starting in Feb 2020. Mr Laubeck has served as purchasing director for Volvo Penta and worked in several companies within Volvo Group. Prior to this, he has had several cooperate functions regarding company merge, business strategy in Volvo Group. “This recruitment is a part of the transition from an R&D company towards a more business-oriented company. And it will significantly enhance the company´s leadership towards the realization of the company´s goal: to become the leading supplier of graphene based thermal interface materials”, Said Johan Liu, Chairman of the board.