NEWSROOM

 • News
 • Press releases

Styrelsen i SHT Smart High-Tech har beslutat att utforska möjligheten att investera i grafentillverkning i Kina. Investeringen i verksamheten görs genom en saminvestering med dotterbolaget (Ruixi) Shanghai Ruixi New Material High-Tech Ltd i Shanghai, Kina.

Ruixi har identifierat möjligt villkorslöst statligt finansieringsstöd som kan ge mer än 50% av totalinvesteringen i det nya bolaget som skapas för grafentillverkning. Smart High-Tech beräknar att investeringen blir totalt 3 MSEK för bolaget för en direkt ägarandel om 55 procent, medan Ruixi som SHT Smart High-Tech äger till 73,6 procent äger 45 procent i det nybildade bolaget. Investeringen möjliggör att Smart High-Tech koncernen har full kontroll över förädlingskedja och vidareutveckla slutprodukten SHT GT TIM.

”Beslutet är strategiskt viktigt för Smart High-Tech eftersom den ökar kontrollen i supply chain som är viktigt inom industrin samtidigt som det ökar konkurrenskraften för produkten GT TIM där grafenet är ett viktigt material i att öka kylförmågan i TIM (Thermal Interface Material) produkter som används i exempelvis processorer och grafikkort. Det är strategiskt och kommersiellt viktigt att kunna skydda IPR i produktens förädlingskedja som ger teknologiskt fördel” säger Thien Laubeck, VD för Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SMART HIGH TECH meddelar att bolaget har rekryterat Hongfeng Zhang som vice VD för Kinaverksamheten.

För att bättre serva kunder i Kina och öka effektivitet och samordning mellan Göteborg och Kina har Smart High Tech rekryterat Hongfeng Zhang som vice VD för för Kinaverksamheten med placering i Sverige.

Över 60% av världens elektronikhårdvaror tillverkas i Kina. Det innebär att där finns ett enormt behov av elektronikkylning. Smart High Tech har därför etablerat dotterbolaget Shanghai Ruixi New Materials Technology Ltd. för att serva den kinesiska marknaden. 

För att stärka verksamheten med bättre koordinering för ökad effektivitet och samordning mellan Sverige och Kina, rekryterar nu Smart High Tech Hongfeng Zhang som ny vice vd för Kinaverksamheten. Hongfeng börjar sin anställning med start den 15 augusti, 2022.

Hongfeng Zhang kommer från rollen som VD på BattPow AB och Jaicom AB där han är forskningschef. Han har även varit partner i en generalagentur för ett Kinesiskt företag i Norden som säljer Thermal Interface Materials (TIM).

Hongfeng kommer ursprungligen från Kina. Han har en grundexamen inom datavetenskap från Kina och har även drivit egna företag som entreprenör.

”Vi är mycket glada för att kunnat rekrytera Hongfeng Zhang till Smart High Tech. Med hans kinesiska bakgrund, långa erfarenhet av industriell verksamhet i Sverige samt branschkännedom, har vi med rekryteringen drastiskt förbättrat möjligheten att bygga upp ett företag med snabb leverans i Kina och övriga världen på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt,” säger Thien Laubeck, VD för SMART HIGH TECH.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Styrelsen i SHT Smart High Tech AB har beslutat att starta ett nytt affärsområde, SHT Retail. SHT Retail ska under produktvarumärket FrostSheet sälja pads för bättre kylning av elektronikkomponenter till privatpersoner verksamma inom gaming och crypto mining av crypto currency (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin etc).

Genom direktförsäljning till aktiva användare inom gaming och crypto currency mining förväntar sig SHT förutom löpande intäkter även att skapa en snabb efterfrågan från marknaden på bättre kylning av processorer (CPU) och grafikkort (GPU) för att nå högre prestanda och en annan nivå på upplevelsen av spelet.

Retailförsäljningen ska ske genom uppstart av en ny e-handelssite som kommer att vara uppe för handel inom en snar framtid.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma tisdag den 10 maj kl 17.00 på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, i Göteborg.

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 2 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndag den 2 maj enligt något av följande alternativ:

Post: SHT Smart High-Tech AB, Kemivägen 6, 412 58  GÖTEBORG

Tel: 076-94 89 996

E-post: info@sht-tek.com

Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr., samt registrerat innehav, dels anmält antal biträden (högst två) som aktieägare avser medföra till årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 maj 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämma. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tiden för stämman till 13 500 000 aktier och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 26 100 000 röster.

Förslag till dagordning för årsstämman

1.    Stämman öppnas

2.    Val av ordförande vid stämman.

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.    Framläggande och godkännande av dagordning.

5.    Val av justeringsmän.

6.    Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.    Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9.    Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10.  Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

11.  Beslut om att införa ett optionsprogram för nyanställd personal i ledande befattningar.

12.  Bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

13.  Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag:

Punkt 9. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera två prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om fyra prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

Punkt 10. – Val av styrelseledamöter, suppleant och revisor

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår omval av Johan Liu som styrelseordförande, Anders Andersson, Mats Augurell, Bill Brox och Henric Rhedin som styrelseledamöter. Därutöver väljs Natalie Liu till suppleant i styrelsen.

Att så som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget GrantThornton AB, med huvudansvarig revisor Magnus Leijon väljs till revisor.

Punkt 11.  Styrelsens förslag till optionsprogram
Förslaget innebär att högst 135 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av sju nyanställda personer i ledande befattningar. Det föreslagna optionsprogrammet innebär en utspädning om maximalt 1 procent av antalet aktier om samtliga teckningsoptioner nyttjas.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 10 maj till och med den 16 maj 2022. Betalning ska erläggas senast den 1 juni 2022. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen den 10 maj 2022. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 6 750 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktier ska ske, ska uppgå till 40 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med den 1 juli 2023 till och med den 1 juli 2026. Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier.

Fördelning sker av styrelsen till nyanställda personer i ledande befattningar med högst 135 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar samt skapa delaktighet och engagemang i bolagets utveckling.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kemivägen 6 i Göteborg samt på bolagets hemsida www.sht-tek.com senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i april 2022

SHT Smart High-Tech AB

STYRELSEN

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech meddelar att Tongchang Zhou har anställts som projektledare samt forsknings-och utvecklingsexpert för kundprojekt. Tongchang är specialist inom polymerkemi och kommer närmast från Lunds Universitet.

Tongchang Zhou doktorerade inom polymerkemi 2016 vid Lunds Universitet. Innan Tongchang återkom till Lunds Universitet arbetade han på Danmarks Tekniska Universitet (2017-2019) som post-doktorforskare. ”Med Tongchangs anslutning till oss, stärks Smart High Tech väsentligt i kompetens för att bygga för framtiden samt för att skapa effektiv teknisk kommunikation med kinesiska kunder och med vårt kinesiska dotterbolag”, säger Martin Palmqvist, chef för IR-relationer på Smart High Tech.  

Smart High Tech har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för Smart High Tech är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. Smart High Tech har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SHT meddelar att det amerikanska patentverket, The US Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat SHT:s patentansökan om “Method and arrangement for manufacturing a graphene film” med referensen US11.247.907.

Detta är ett kärnpatent vid tillverkning av grafenförstärkt Thermal Interface Material (TIM) för SHT GT. Patentet behandlar den unika tillverkningsutrustningen för produktionen av sfäriska former av GT-TIM. Det förväntas att kunna användas i applikationer där sfäriska former krävs. Potentiella applikationer är bl.a. kylning av skivbromsar, hjulanordningar och kraftaggregat för högspänningssystem. Dessa applikationer är för närvarande inte en del av SHT:s kärnverksamhet. Samtidigt är det viktigt för att skydda patentportföljen som sådan.

”Beskedet är glädjande", säger SHT:s VD Thien Laubeck. ”Patentansökan stärker vår patentportfolio i vår kärnteknologi med grafenförstärkt material. Vidare så skyddar detta patent vår patentportfölj då det dessutom omfattar applikationer som för närvarande är utanför vår kärnverksamhet”. Totalt har SHT 11 godkända patent i olika länder i världen, därutöver har bolaget lämnat in 14 patentansökan som ligger för behandling hos patentmyndigheterna i olika länder.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing

Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Perioden oktober – december2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 361(-852) TSEK
 • Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 683 (-807) TSEK
 • Summa rörelsekostnader -5 777 (-1 542) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 094(-2 352) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -955(-2 348) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 580(-732) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07(-0,22*) kronor

Perioden januari – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 726 (6 851) TSEK
 • Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 10 964 (8 032) TSEK     
 • Summa rörelsekostnader -16 729 (-8 374) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 766 (-342) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 452 (-168) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9 956(-4 442) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,02*) kronor
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 42 314 (1 258) TSEK

Finansiell översikt

Okt – Dec 2021 Okt – Dec2020 Jan – Dec 2021 Jan – Dec2020
Nettoomsättning 1 361 -852 4 726 6 851
Summa rörelseintäkter,  lagerförändringar m.m. 3 683 -807 10 964 8 032
Summa rörelsekostnader -5 777 -1 542 -16 729 – 8 374
Rörelseresultat -2 094 -2 352 -5 766 -342
Resultat efter skatt -955 -2 348 -4 452 -168
Kassaflöde från den löpande  verksamheten -4 580 -732 -9 956 -4 442
Resultat per aktie -0,07 -0,22* -0,33 -0,02*

* Justerat för aktiesplit

Väsentliga händelser under perioden oktober– december2021

 • SHT registrerades som ett publikt bolag hos Bolagsverket vilket är ett krav för att kunna genomföra en spridningsemission inför notering av aktien.
 • Bolagets aktiebok anslöts till värdepapperscentralen, Euroclear Sweden AB.
 • SHT genomförde en spridningsemission som tillförde bolaget 22 MSEK genom utgivandet av 2 000 000 aktier. Därtill har utgivits lika många teckningsoptioner som kommer att tillföra bolaget ytterligare kapital under hösten 2022. Emissionen blev tecknad till 360 procent.
 • Den 18 november inleddes handeln i aktien på Spotlight Stock Market. Dagen avslutades med en kurs på 13,75 SEK för aktie vilket var en uppgång med 25 procent från emissionskursen. Som högst handlades aktien till 15,65 SEK under perioden och som lägst till 10 SEK. De vederlagsfria teckningsoptionerna handlades som högst för 2,90SEK och som lägst för 1,14SEK under perioden.
 • SHT har lämnat in en stämningsansökan för att vidta rättsliga åtgärder mot en tidigare anställd som har nyttjat SHT:s företagshemligheter på ett otillbörligt sätt.
 • Första leverans av 50×50 mm grafenförstärkta pad har levererats till Incavo, vilket kan bli ett nytt segment som breddar SHTs produktportfölj.
 • Den tidigare ordern av 50×50 mm grafenförstärkta pad från Incavo har skiftats till en kontinuerlig beställning. Under kvartal 4 har totalt 1 000 enheter av 50×50 mm grafenförstärkta pad levererats till kund.
 • SHT har fått en verifieringsorder för SHT-GT från en världsledande 5G leverantör (Huawei) av telekomutrustning och konsumentelektronik för termisk burn-in testapplikation. Kunden är densamma kinesiske 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik som SHT sedan tidigare har ett utvecklingsprojekt med.
 • SHT’s dotterbolag Shanghai Ruixi New Material High-Tech Ltd i Shanghai, Kina, erhöll i början av december erforderliga tillstånd för att starta massproduktion av bolagets grafenförstärkta gränssnittsmaterial SHT-GT i sina lokaler. Tillståndet från de lokala myndigheterna tillåter tillverkning av 100 000 SHT-GT enheter per månad. En utökning av volymen är möjlig men kräver enligt praxis en ny ansökan.
 • SHT har genom ett Vinnova SIO Grapen-projekt deltagit i en studie som påvisat att vit grafen ökar skyddet hos betongkonstruktioner med 30 procent. Lanark, Chalmers, SHT Smart High-Tech, RISE, Akademiska hus och Skanska har tillsammans utvecklat en teknologi för en cementbaserad färg med stark vidhäftning, där SHT bidrog som materialleverantör med funktionaliserat vit ”grafen”.
 • Det utvecklingsprojekt till ett värde av 400 000 USD som SHT har drivit för en världsledande kinesisk 5G-leverantör, (Huawei), avslutades då sista delbetalningen om 80 000 USD fakturerades. Målsättningen för kunden har varit att implementera konceptet i deras ”product roadmap” för produktportföljen. Utvecklingsprojektet som gällde anpassning av SHT-GT efter kundens krav har vidareutvecklats och överträffade projektmålen.
 • SHT’s VD Thien Laubeck meddelade att han har för avsikt att nyttja optionen Serie 2019/2022 med lösen i januari 2022 om 100 000 nya SHT aktier av serie B. För att finansiera optionslösen sålde Thien Laubeck 60 000 aktier utanför marknaden till två privata investerare.
 • SHT har slutfört en försäljning av aktier i intressebolaget Shenzhen Shenrui Moxi Technology Co Ltd. Aktieförsäljningen har genererat ett positivt resultat av 886 TSEK och ägarandelen minskat från 1,82% till 0,24%. Då SHT avstod att delta i en senare nyemission reducerades ägarandelen ytterligare ner till 0,19%.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • SHT erhåller en prototyporder från Huawei, vilket är en kundanpassad prototyp av SHT:s produkt SHT GT-TIM. Orderstorleken var 500 enheter till ett värde av 100 TSEK för utvärdering av produkten för kundens applikationer.
 • Leverans av processmaskin som ökar automation i tillverkning av grafenförstärkta pads har mottagits och installation pågår. Maskinen ger ökad kapacitet och möjlighet att tillverka större grafenförstärkta pads med högre toleranssäkerhet.
 • Ny IR- och Marketingchef, Martin Palmqvist, med över 15 års erfarenhet av digital kommunikation, marknadsföring och varumärkesstrategier startade 3 januari 2022. Martin har bland annat erfarenhet från Volvo Group, Volvo Cars, Husqvarna Group, reklambyrå och start-up-verksamhet.
 • SHT ökar personalstyrkan med fyra operatörer inom produktionen för att öka produktionskapaciteten i verksamheten.
 • SHT får information om att US Patent Office avser att godkänna patentansökan ”Method and arrangement for manufacturing a graphene film” som stärker SHT’s skydd vid garfenfilmtillverkning.
 • SHT får information om att US Patent Office godkänt ytterligare ett patent. Denna gång gäller det ”Graphene based Heat Sink and method for manufacturing the heat sink” vilket kan öppna för ett nytt affärsområde med tillverkning av kylflänsar baserade på grafen. Patentet har fått numret 11247907.
 • SHT deltog i Sweden Innovation Days där bland andra Siografen presenterade svenska innovationer kopplade till grafen. SHT presenterade en företagsfilm om bolagets produkter och teknologi.
 • Forskningsanslag om 3 MSEK beviljas av Vinnova till ett projekt tillsammans med Huawei och KTH gällande ”Ny grafenförstärkt kylningsteknik för ICT 5G-applikationer”.

Verkställande direktören har ordet

Noteringen av SHT Smart High-Tech på Spotlight Stock Market har utvecklats över förväntan. Intresset för bolaget, både av aktieintresserade och branschbolag inom elektronik, har varit stort. Kapital från den lyckade emissionen har vi redan börjat använda då vi påbörjat arbetet med att förstärka organisationen och beställt nya maskiner. Vi har rekryterat personal som i början av 2022 kommer att vara med och bygga bolaget för försäljning av vår patenterade produkt SHT-GT. Produkten är ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för kylning av elektronik såsom processorer, grafikkort och kraftmoduler. Det är även personal inom produktion som tillsammans med de nya tillverkningsenheterna ska se till att vi i Göteborg får samma tillverkningskapacitet som vår fabrik i Kina.

Under fjärde kvartalet har koncernen levererat slutresultatet från utvecklingsprojektet till Huawei Technologies Co Ltd som varit den ledande 5G leverantör inom telekom och elektronik som SHT jobbat med. Huawei är väldigt nöjd med resultaten eftersom SHT överträffade leveransmålen med exempelvis 15 procent högre prestanda än redan högt ställda mål. Denna leverans torde också bidragit till att Huawei genomförde en beställning av en större mängd prototyper för att starta interna processer för testning. SHT beräknar att kunna leverera prototypmaterialet under första kvartalet 2022.

Huawei som bolag var de första att använda grafen i sin kommersiella produktportfölj och använder idag grafenfilm för kylning av batteri i X-Y led bland annat i mobiltelefon och surfplattor. Den grafenförstärkta Pad som SHT designar och tillverkar leder värme i Z-led och det är denna teknologi som projekten och prototyperna med Huawei är kopplade till. Att ett världsledande 5G bolag som Huawei är intresserad av SHT:s teknologi visar den ledande ställning SHT har i området med grafenförstärkt kylmaterial för elektronik.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 361 TSEK, vilket inkluderar den sista delbetalningen om 80 000 USD som härrör till det utvecklingsprojekt som genomförts för Huawei. Försäljning har även gjorts av aktier i intressebolaget Shenzhen Shenrui Moxi Technology Co Ltd vilket gör att SHT’s ägarandel har minskat till 0,19 procent av bolaget. Dessa två intäktsbringande delar gör att vi för det fjärde kvartalet 2021 har kunnat visa på ett negativt resultat på endast -955 TSEK efter skatt trots att vi haft betydligt högre kostnader under kvartalet för uppbyggnad av fabriken i Kina och expansionen i Göteborg. Det har även inneburit ökande personalkostnader då det anställts både ny produktionspersonal och ledande befattningshavare. På helåret har nettoomsättningen minskat från 6 851 TSEK till 4 726 TSEK 2021, beroende på att under 2020 bedrevs och avslutades flera projekt som bolaget varit delaktigt i. Nu går vi från att ha varit en projektorganisation till ett mer tillverkande utvecklingsbolag där målet är att vår försäljning av pads ska vara drivande för ökad omsättning och skapa lönsamhet.

Årets resultat efter skatt blev ett -4 452 TSEK, vilket är en följd av de ökande övriga externa kostnaderna och personalkostnaderna ökat på grund av den expanderande verksamheten, vilket följer den plan som vi har.

Erforderliga tillstånd för produktionsstart i Shanghai, Kina

Dotterbolaget Ruixi New Material Technology Ltd (Ruixi) har fått tillstånd att starta massproduktion i mindre skala och planerar att starta test och intrimning av tillverkningen av pads i början av januari 2022. Verksamheten har tidigare kunnat producera mindre serier för testning och produktutveckling. Transferering av teknologin har genomförts enligt plan och Ruixi kan tillverka grafenförstärkta pads av den största storleken 55×55 mm, vilket gör att de kan leverera delar av de orders SHT får av Incavo i Hong Kong.

Ökat behov från testutrustningstillverkaren

Försäljningen under fjärde kvartalet till Incavo har ökat i samband med att vi erbjudit dem ett nytt segment av 50×50 mm grafenförstärkta pads. Det nya segmentet har uppvisat stor efterfrågan och Incavo har taktat upp från 200-400 enheter per månad till ett behov av cirka 1 200-1500 enheter per månad. Efterfrågan över året är fortfarande svårt att överblicka då segmentet är nytt men vi ser an en positiv utveckling med tillförsikt.

Aktiviteter har påbörjats för att anställa en säljchef som skall driva försäljningen. Vi ser ett behov av att följa upp alla de provorders vi fått från ledande aktörer inom elektronikbranschen på ett systematiskt sätt och i det nya segment 50×50 mm ser vi möjlighet att utforska nya affärsmöjligheter i marknaden. SHT har under perioden fått ett flertal förfrågningar från kunder där det har resulterat i nya prototyporders.

Förhandsbesked om patent i USA

SHT har fått förhandsbesked för två patent i USA. Det ena patentet stärker SHTs skydd för tillverkning av SHT GT och det andra, Graphene based Heat sink, är ett nytt spännande område med stor marknadspotential eftersom kylflänsar finns i stort sett i alla datorer, surfplattor och annan elektronik som kräver hög kylprestanda. SHT:s kan genom patentet skapa möjligheten att bredda sin portfölj till att ge slutkunden en helhetslösning med extremt hög kylförmåga. Produkten är fortfarande i prototypstadie och kommer ta tid innan kommersialisering sker på bred front.

Förbereder för automatisering av produktionen

Under januari månad anlände till vår anläggning i Göteborg från Kina en ny skärmaskin, som när den blir installerad kommer att både effektivisera och öka kvantiteten av SHT GT-pads, samt förbättra kvalitén på padsen. Skärmaskinen är första steget i vårt arbete med att effektivisera produktionen efter vår nyemission. Ytterligare 3 maskiner kommer beställas under kvartal 1, 2022 för att öka produktionskapaciteten och automationen. Maskinerna beräknas anlända och installeras under kvartal 2.

Forskningsprojekt

SHT har i februari 2022 beviljats anslag från Vinnova om 3 MSEK för ett forskningsprojekt tillsammans med Huawei och KTH inom kylning av elektronik med grafenförstärkt material. Bolaget har tillsammans med KTH under perioden sökt medel för ytterligare tre projekt. Genom ökat samarbete i olika projekt förstärks bilden av SHT:s teknologi som ledande i området. 

Thien Laubeck
Verkställande direktör

SHT Smart High-Tech AB (publ)

SHT Smart High-Tech AB (SHT) har fått ett forskningsanslag beviljat av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Samarbetspartners är Kungliga Tekniska Högskola (KTH) och Huawei Technologies Ltd (Huawei), Kista. Det totala projektets ekonomiska ram är 6 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med hälften.

 Inom projektet ansvarar SHT för övergripande design, att tillverka och karaktärisera grafenförstärkta kylningsstrukturer med överlägsen värmeledningsförmåga baserat på SHT:s produktportfolio inom grafenförstärkt kylning.

Projektet ligger i linje med SHT:s vision att bli ett världsledande företag inom grafenförstärkt kylning för elektronik- och kraftmoduler.

SHT är också koordinator för projektet. Projektet ska påbörjas snarast och pågå i 18 månader efter ett särskilt godkännande av projektstart av Vinnova.

Kort om SHT Smart High-Tech AB
SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att kunna fortsätta utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli gen lobalt ledande leverantörer av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljer till företag inom elektronikbranschen.
 

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:
Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com
 

SHT Smart High-Tech AB har ökat antalet aktier av serie B med 100 000 stycken till 13 500 000 aktier, varav 1 400 000 aktier av serie A och 12 100 000 aktier av serie B, genom inlösen av teckningsoptioner. Det innebär att aktiekapitalet ökat med 5 000 kronor till totalt 675 000 kronor.
SHT Smart High-Tech har tillförts 500 000 kronor genom aktieteckningen.

Registreringen som gjordes idag gäller de 100 000 optioner av serie 2019/2022 som bolagets VD Thien Laubeck tecknade enligt pressmeddelande den 21 december 2021. Efter registreringen av de nya aktierna som Thien Laubeck äger direkt och via bolag så har han 179 945 aktier och 145 000 teckningsoptioner av serie B i SHT.
 

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com 

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SHT meddelar att det amerikanska patentverket, The US Patent and Trademark Office (USPTO), har godkänt SHT:s patentansökan om “Graphene based Heat Sink and method for manufacturing the heat sink” med referensen US 11.235.557.

Heat Sink som översätts till kylfläns på svenska är en produkt som används till mekanisk kylning. Kylfläns finns bland annat monterat på processorer, grafikkort och annan kraftelektronik. Patentet är skyddat i 20 år till den 31 januari 2039.

Positivt att detta patent nu är säkrat” säger SHT:s VD Thien Laubeck. ”Marknadspotentialen för denna produkt är stor eftersom kylfläns finns i stort sett i alla datorer, surfplattor eller annan elektronik som kräver hög kylprestanda. SHT kan genom patentet bredda vår portfölj till att erbjuda slutkunden en bättre helhetslösning med extremt hög kylförmåga.”

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.
 

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com
 

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Newsletter

Subscribe to our newsletter