NEWSROOM

  • News
  • Press releases

Smart High Tech har erhållit en testorder av GT-TIM för kvalificering i kinesisk techjättes konsumentprodukt.

Beställningen är i ett led av tidigare aviserad Proof of Concept, PoC, där den kinesiska techjätten avser att ersätta dagens kylning genom termisk pasta med Smart High Tech:s GT-TIM.

Kunden har i och med tidigare avsiktförklaring, LOI, visat att de vill påskynda ett tekniksskifte som vanligen tar 12-18 månader. Smart High Tech och kunden har tillsammans definierat och undertecknat ett Proof-of-Concept där ett kritiskt område i en av kundens konsumentprodukter har identifierats. Ordern, som har ett värde om 220.000 SEK, avser viss modifiering av GT-TIM.

Leveransen sker under februari med tester under februari/mars för kvalificering till serieproduktion.

”Samarbetet inom ramen för avsiktsförklaringen har nu mynnat ut i ett skarpt test till en konsumentprodukt. Initiala verifieringar som kunden utfört har visat lovande resultat. Detta i kombination med tidigare tester som utförts inom kundens globala koncern, ger oss en tilltro till större volymorder i närtid.

Men det blir framför allt ett genombrott genom att leverera till konsumentprodukter med dess stora volymer. Vi ser liknande intresse från flera giganter som söker ersättning av dagens teknologi med kylpasta – Pastan åldras allt snabbare med högre effektuttag i elektroniken. Denna kund vill gärna ligga i framkant,” säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00           

lars.almhem@smarthightech.com                            

         

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 jan 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

När vi nu avslutat av ett mycket intensivt 2022 vill jag, Smart High Tech Företagsledning och dess Team önska alla ett Gott Nytt och fantastiskt 2023.

I samband med denna hälsning vill jag ge lite övergripande information om händelser under 2022 samt lite mer detaljerad information vad som skett under senaste kvartalet, samt kommande aktiviteter i närtid.

Axplock från PM under Q1-Q3 med kommentarer:

10 jan – Prototyporder från Huawei – Denna större prototyporder har genererat ett ökande antal förfrågningar och utvecklingsprojekt som pågår.

3 maj – Nytt affärsområde Retail – Försäljning startade 1 sept

1 juli – Prototyporder från Huawei – Ytterligare ett projekt som pågår. Detta avser modifiering av GT-TIM för att ersätta en komplex applikation.

8 juli – Bygger produktionskapacitet i Arendal – Flytten skedde 7-8 dec.

15 juli – Utvald till elektronikjättes interna Global Sourcing Conference – Denna gigant testar våra produkter inom en rad olika affärsområden.

1 aug – Testorder av GT-TIM från drönartillverkare – Vi har en tät dialog kring optimering av vår produkt och vi besöker dem i januari 2023.

3 aug – Order från företag inom rymdindustrin – En silikonfri variant av GT-TIM har godkänts i deras tester och finns nu upplagd i deras register för avrop.

4 aug – Testorder från ledande global IT leverantör i USA – Denna mycket kända gigant har preliminärt lovande testresultat och vi besöker dem i januari 2023.

16 aug – Kinesiskt dotterbolag tecknar betydande order för serieleverans av GT-TIM – Denna kinesiska tillverkare av industrirobotar har beställt GT-TIM till ett ordervärde om ca 450.000 SEK med avrop under hela 2023. Detta är koncernens första serieorder där GT-TIM används i kundens slutprodukt. Efter test av första leveranser önskar kunden leverans av hela årsvolymen redan under Q1 2023 och indikerar därmed betydligt ökande behov.

1 sept – Onlineförsäljning till konsument globalt – Detta resulterade i ett samarbete med en global distributör 25 nov. Dessutom sker en ökande försäljning av FrostSheet direkt från oss.

23 sept – Serieorder från producent av testutrustning i Hongkong – Denna order avropas kvartalsvis.

PM under Q4 till dags dato med kommentarer:

3 okt – Uppnår unik värmeledningsförmåga hos grafenbaserad film – Grafenbaserad film är en väsentlig komponent i vår process. Rekordet i värmeledning ger oss än högre prestanda i våra produkter under 2023.

19 okt – Avsiktsförklaring med kinesisk techjätte – Denna samverkan med Letter of Intent, LoI, samt Proof of Concept, PoC, pågår för fullt. Första delen är att ersätta termisk pasta med GT-TIM i en av deras konsumentprodukter. Initiala tester är lovande.

2 nov – Verifieringsorder från europeisk serverproducent – Efter rigorösa kvalificeringar används nu GT-TIM i deras produkter.

25 nov – Stororder från global distributör – Denna globalt ledande distributör lade en order med förskottsbetalning om 1,35 MSEK och ett beräknat ordervärde om 8-12 MSEK för 2023. Vi bedömer att detta samarbete kommer att generera ytterligare volymer redan under 2023 men i synnerhet 2024.

Ytterligare händelser och aktiviteter under Q4:

1 december erhöll vi ISO certifiering för ISO 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljö) samt ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö). Flera av de kunder vi för dialog med har dessa certifieringar som krav.

8 dec startade vi produktionen på nytt efter flytt till våra nya lokaler på Arendals industriområde. Flytten gick snabbt och produktionen kunde startas efter endast ett par dagars stillestånd. Någon vecka senare hade det mesta kommit i ordning.

Under det sista halva året har koncernen lämnat in 4 st patentansökningar kring vår kärnteknologi. Två av patenten är inlämnade av vårt kinesiska dotterbolag, två av det svenska moderbolaget.

Under årets sista vecka anlände ny produktionsutrustning som ger en produktionskapacitet av 25.000 enheter per månad. Vi har dessutom i dagarna beställt ytterligare produktionsutrustning som under våren dubblar kapaciteten till 50.000 enheter per månad.

Under januari 2023 anländer även en utrustning för grafenhantering, vilket innebär att vi har samtliga kritiska produktionsprocesser i egen regi i Göteborg. Detta snabbar upp ledtider både för tillverkning, men inte minst för vår produktutveckling.

Kapacitetsökningen är väsentlig för att klara befintliga och kommande beställningar samt att kunna effektivisera personalkostnaden genom optimal skiftgång och kapacitetsbuffert.

Personalstyrkan växer i samband med volymuppgång, fortsatt industrialisering och framför allt, för att möta ett ökande antal förfrågningar. Andelen mycket intressanta kundförfrågan har det senaste kvartalet ökat markant till dussinet globala techjättar. Vi har även dialog med datacenters och servertillverkare som ser våra produkter som lösningen när traditionella kylningsprodukter inte klarar ökande prestanda i elektroniken.

Våra team inom produktion, R&D och ledning har under hösten hanterat ständigt nya utmaningar i form av förfrågningar, förbättringar och förändringar i verksamheten. Vår styrelse har varit ett stort stöd i bolagets utvecklingsfas där gamla spelregler och förutsättningar snabbt förändrats och krävt beslut och handling.

Göteborg 2 januari 2022

Lars Almhem, VD Smart High Tech

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

I samband med förändring av ledarskap för Smart High Tech 29 juni 2022 tillträdde Lars Almhem som tillförordnad VD för bolaget. Styrelsen har nu beslutat att tillfråga honom att övergå som ordinarie VD för Smart High Tech och dess dotterbolag. Lars Almhem har accepterat förfrågan.

Under Q3 och Q4 har Lars Almhem tjänstgjort som tillförordnad VD för Smart High Tech och dess dotterbolag. Under perioden har koncernen etablerat sina första serieordrar, industrialiserat och ISO-certifierat verksamheterna, samt etablerat ett globalt kundkontaktnät med de allra största IT- och elektronikproducenterna i Europa, USA och Asien inklusive Kina.

”Bolaget har under de sista kvartalen utvecklats i rätt riktning under Lars Almhem´s ledarskap som tillförordnad VD. Sammantaget är styrelsen övertygad om att Lars Almhem är rätt person för att leda bolaget in i framtida utmaningar med fokus på volymleverans med hög kvalitet samt nå nya marknadssegment”, säger Johan Liu, styrelsens ordförande.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Johan Liu                                      

+46 70 569 3821                                                                

johan.liu@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

I samband med lösen av teckningsoptioner i SHT Smart High-Tech AB tecknades avtal med garanter för att säkerställa kapitalet via optionerna. Beslut om en riktad emission till garanterna togs på en extra bolagsstämma den 15 november 2022. Nu har de aktier som tillföll garanterna registrerats på Bolagsverket.

Garanterna erhöll totalt 152 119 B-aktier att dela på utifrån respektives garantiåtagande. Efter registreringen har SHT Smart High-Tech AB 15 518 100 aktier registrerade, varav 1 400 000 A-aktier och 14 118 100 B-aktier. Aktiekapitalet har i och med registreringen ökat med 7 605,95 kronor till totalt 775 905 kronor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Smart High Tech har erhållit en betydande, initial, order av konsumentprodukten FrostSheet, vilken riktar sig till slutkonsumenter inom gaming, persondatorer och terminaler. Beställaren är en global, ledande producent och distributör av Thermal Interface Material, TIM, med försäljning i över 90 länder.

Beställningen är starten på samverkan där Smart High Tech’s produkter ingår i distributörens ordinarie sortiment.

Den erhållna, initiala, orderns värde är 123,400 €, ca. 1,35 MSEK, med leverans under februari 2023 och förskottsbetalning i samband med ordern. Därefter sker månadsvisa beställningar med distributörens estimat om minst 450 KSEK per månad under Q2 för att öka till 1,35 MSEK per månad under Q3 och Q4 2023. Totala ordervärdet för 2023 estimeras till 8-12 MSEK, för att sedan öka kommande år.

Kommentar från säljkoordinator Daniel Blomdahl:

Det känns otroligt roligt med detta samarbete som är sprunget ur influensers tester av FrostSheet. Distributören är världsledande på kylning av persondatorer och är, precis som vi, passionerade i sin strävan till yppersta kylprestanda. Vi är väldigt stolta över att de vill introducera vår produkt till den globala konsumentmarknaden. Detta som en del i deras ordinarie sortiment och upparbetade, globala försäljningskanaler.

Vi, och inte minst distributören, tror att vår produkt har potential att snabbt få en betydande position på marknaden. Det nya samarbetet kommer också att öppna upp för en gemensam, stark innovativ kraft där vi tillsammans kan utveckla banbrytande lösningar för kylning och värmeavledning.”

”Denna order och detta samarbete ger oss direkt access till en stor och växande konsumentmarknad och en stadig basvolym.

I linje med vår strategi, att parallellt med bearbetning av industrikunder, även vända oss till konsumenter, bedömer vi att detta samarbete sänder positiva signaler till världens elektronikproducenter. Detta baserat på att deras slutanvändare väljer vår lösning i stället för elektronikproducenternas egna.

Vårt team och säljkoordinator har gjort ett fantastiskt arbete i samband med lanseringen av FrostSheet som banat väg till denna order och detta fruktsamma samarbete,” avslutar VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00   

lars.almhem@smarthightech.com                                    

         

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SHT Smart High Tech AB ökar antalet B-aktier med 1 847 881 stycken till 13 965 981 B-aktier genom att aktieteckningen via teckningsoptionerna TO1 B nu är registrerad. Aktierna kommer att ombokas från interimsaktier IA till B-aktier under närmaste dagarna beroende på respektives mäklares hantering.

Efter registreringen har SHT Smart High-Tech AB 15 365 981 aktier registrerade, varav 1 400 000 A-aktier och 13 965 981 B-aktier. Aktiekapitalet har i och med registreringen ökat med 92 394,05 kronor till totalt 768 299,05 kronor.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Tisdag den 15 november 2022 hölls extra bolagsstämma i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434. Stämman godkände styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission till de som garanterat teckning av Teckningsoptionen TO1 B. Beslutet innebar att styrelsen maximalt kan emittera 373 135 B-aktier för att fylla ut teckningen av totalt 2 000 000 B-aktier genom teckningsoptionerna.

Då 1 847 881 B-aktier tecknades med stöd av teckningsoptionerna kommer endast 152 119 B-aktier att emitteras till garanterna. Dessa ges ut till samma villkor som teckningsoptionerna hade, det vill säga till kursen 6,70 SEK per aktie, med ett kvotvärde om 5 öre per aktie. Beslutet om den riktade emissionen var enhälligt.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                           

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com          

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Utfallet av tecknandet av nya aktier i Smart High Tech med stöd av teckningsoption TO1B innebar att 92,39 procent av teckningsoptionerna nyttjades. Därmed tecknades 1 847 881 nya aktier med stöd av teckningsoptioner.

De som garanterat teckningen kommer att totalt teckna ytterligare 152 119 aktier för att därigenom nyttja hela utrymmet om 2 000 000 nya aktier som teckningsoptionerna medgav. Smart High Tech kommer därmed att tillföras 13 400 000 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 200 000 SEK.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                           

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com          

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

SMART HIGH TECH: Retailprodukt FrostSheet uppmärksammas av amerikansk influenser Smart High Techs varumärke FrostSheet, som riktar sig till slutkonsumenter inom gaming och datorentusiaster, har uppmärksammats i samarbete med en influenser vars kanal på YouTube kallas för UFD Tech. UFD Tech är en amerikansk influenser med 480 tusen följare på YouTube som testar och jämför olika typer av datorhårdvara. Smart High Tech har anlitat UFD Tech för att producera en video där de testar och framhäver produktens egenskaper. Videon, som är cirka 12 minuter lång, visar hur FrostSheet kan användas för att effektivisera kylningen i en handhållen spelkonsol, Steam Deck. Videon visar att FrostSheet är ett smidigt och säkert alternativ jämfört med Liquid Metal som är en konkurrerande produkt på marknaden men som är svår och riskfylld för konsumenter att applicera. Länk till videon: https://www.youtube.com/watch?v=-1Guk8p_tUs Videon har fått bra respons på kort tid och har skapat en markant uppgång i företagets försäljning via webshopen, men uppgår i kronor ännu så länge inte i några väsentliga belopp. I oktobermånad uppmärksammades även FrostSheet i en positiv review från den australiensiska influencern Phils Computer Lab.

Kommentar från säljkoordinator Daniel Blomdahl. ”Vår satsning kring FrostSheet börjar nu uppmärksammas på marknaden. Det är en lång process att etablera ett nytt varumärke och en ny produkt på marknaden. Vi är glada att både betalda och fristående influensers uppmärksammar produkten och framförallt, att de ser hur produkten fyller ett behov på marknaden. Eftersom vi fortfarande är i ett tidigt skede i vår retail-satsning så jobbar vi intensivt med att hämta in kundernas upplevelse. Vi har än så länge fått mycket positiv respons både kring kundernas köpupplevelse och produktens egenskaper. Självklart finns det också saker vi kan göra bättre, vi utvecklas och blir bättre tillsammans med kunderna. Vi fortsätter att jobba långsiktigt för att etablera produkten på marknaden och vi förväntar oss fler positiva reviews och kommentarer från marknaden kommande månader.”

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta: VD Lars Almhem +46 70 418 00 00 lars.almhem@smarthightech.com PRESSMEDDELANDE SHT Smart High-Tech AB 2022-11-11 Kort om SHT Smart High-Tech AB SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Tisdag den 8 november 2022 kl 16:00 medverkar Smart High Tech på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen i Göteborg. VD Lars Almhem kommer att ge en överblick av verksamheten, kunderna, marknaden, byggandet av en ny högteknologisk industri på Arendal i Göteborg och den fortsatta tillväxtsresan samt svara på moderatorns frågor kring bolaget.

Snart High Tech inbjuder alla som är intresserade, analytiker eller aktieägare, att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

När: 8 november kl 16:00

Var: Svenska Mässan, Göteborg, sal G3 och digitalt via www.aktiespararna.se/tv/live

Notera att Smart High Tech’s Q3-rapport släpps den 8 november kl 08:30.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                     

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter